UNICEF: Çocukların Yaşam ve Her Tür Şiddetten Korunma Hakkına İlişkin Basın Açıklaması

12 Mart 2014

Çocukların Yaşam ve Her Tür Şiddetten Korunma Hakkına İlişkin Basın Açıklaması

Ankara, 12 Mart 2014 – UNICEF Türkiye Ofisi, Berkin Elvan’ın vefatı nedeniyle duyulan büyük üzüntüyü paylaşırken, merhumun ailesi ve arkadaşlarına en derin taziye dileklerini sunar.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye taraf bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, “çocuğun bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suistimale, ihmal ya da ihmalkâr muameleye, ırza geçme dâhil her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri almak” (BMÇHS md. 19) hususunda taahhütte bulunmuştur. Bu taahhüdün içinde “çocuğun dernek kurma ve barış içinde toplanma özgürlüklerine ilişkin haklarını kabul etmek” (BMÇHS md. 15) ile “[çocuğun]sözleşmede tanınan hakların(ın) uygulanması amacıyla gereken her türlü yasal, idari ve diğer önlemleri almak” (BMÇHS md. 4) da bulunmaktadır.

UNICEF, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 41. maddesinde de “Devletin her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alacağı” yönündeki taahhüdün yinelenmiş olmasından memnuniyet duymaktadır. Aynı şekilde, “çocuklara yönelik tüm şiddet türlerinin önlenmesine ve cezalandırılmasına yönelik gerekli yasal ve idari tedbirlerin alınması” konusu, geçtiğimiz günlerde onaylanan Ulusal Çocuk Hakları Stratejisi’nin temel aktivitelerinden biri olarak öngörülmüştür.

Buna karşılık, UNICEF, Türkiye’de yaşanan önlenebilir çocuk ölümlerini büyük bir üzüntüyle gözlemlemektedir. Her çocuğun vazgeçilmez olan yaşam hakkının korunması ve teşvik edilmesi Devletlerin sorumluluğundadır. Devletler bu sorumluluğu çocuğa yönelen her türlü şiddete müdahale ederek, bu şiddetin sorumlusu olan kişileri tespit ederek ve çocukların tehdit ya da risk altında olduğu her durumda üzerlerine düşen doğrudan veya dolaylı tüm görevleri eksiksiz bir biçimde uygulayarak yerine getirmelidir.

Bu çerçevede UNICEF, aşırı şiddet kullanımı ve önlenebilir çocuk ölümleri vakalarına ilişkin olarak hem ulusal hem de uluslararası insan hakları mekanizmalarınca verilmiş ve verilecek olan kararların, Türkiye’de çocuklar için barış, koruma ve adalet kültürünün güçlenmesine katkıda bulunacağını en samimi duygularla ümit etmektedir.

UNICEF, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Ulusal Çocuğa Karşı Şiddet Stratejisi’nin hazırlanması yönündeki çalışmalarını da önemsemektedir. Buna ek olarak görev ve yetkileri çerçevesinde, başta kamu kurumlarında uzmanlaşmanın ve etkili eşgüdümün sağlanması olmak üzere, bu alandaki tüm çabaları sivil toplumla da işbirliği içerisinde desteklemeye devam edecektir.

Daha fazla bilgi için:
Séverine Jacomy-Vité, UNICEF Türkiye Çocuk Koruma Bölüm Başkanı, Tel: +90 312 4541000, sjacomyvite@unicef.org
Sema Hosta, UNICEF Türkiye İletişim Bölüm Başkanı, Tel: +90 312 4541000 shosta@unicef.org