Uluslararası Çocuk Merkezi’nin çocuk hakları ile ilgili diğer yayınları

2 Temmuz 2010

ICC Çocuk Hakları Serisi 1 (Nisan 2006)

Çocuk Hakları için Ağ Kurma Çalışmaları:Hükümet Dışı Kuruluşlar (HDK) için Kılavuz

ICC Çocuk Hakları Serisi 2 (Nisan 2006)

Çocuk  Hakları Komitesi’ne Rapor Sunmak İsteyen Hükümet Dışı Kuruluşlar (HDK) için Kılavuz

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme, uygulamaya ilişkin olarak HDK’lara izleme rolü tanıyan tek uluslararası insan hakları belgesidir. Komite, Sözleşme’nin belirli bir ülkede uygulanmasının ne durumda olduğuna ilişkin kapsamlı bir görüşe ulaşabilmek için HDK’ların rapor, belge ve diğer bilgileri iletmelerini sistematik biçimde teşvik etmiştir. Komite, uluslararası, bölgesel ve yerel kuruluşlardan gelen yazılı bilgileri memnuniyetle karşılamaktadır. Söz konusu bilgiler, tek tek HDK’lar tarafından verilebileceği gibi HDK’ların ulusal koalisyonları veya komiteleri tarafından da iletilebilir.

ICC Çocuk Hakları Serisi 3 (Nisan 2006)

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme’ye ilişkin Genel Yorumları 2001 – 2006

Genel Yorumlar çocuk haklarının yorumlanması, uygulanması ve çocukların korunması ile ilgili standart çerçeve oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Bunu gerçekleştirirken Devletlerle ve onların gözlemci kuruluşlarıyla da mevcut standartların geliştirilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle ülkelerdeki kanun yapıcıları ve tüm uygulayıcılar için bir kılavuz niteliğindedir.  Uluslararası Çocuk Merkezi (International Children’s Center, ICC), kullanıcıları için çok önemli birer rehber olduğunu düşündüğü Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Çocuk Komitesi’nin yayınladığı ‘General Comments’ dokümanlarının Türkçe versiyonunu sizlerle paylaşmaktan onur duymaktadır.

ICC Çocuk Hakları Serisi 4 (Mart 2008)

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme’ye ilişkin Genel Yorumları 2006 – 2008

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin 12. Genel Yorumu: Çocuğun Katılım Hakkı

Uluslararası Belgelerde Adolesan Hakları (2008)

İnsan hakları temelinde çocuk hakları ve kadın hakları konusunda çeşitli sözleşmeler ve  yaptırımlar bulunmaktadır. TBMM’sinde imzalanarak bir iç hukuk normu  haline gelen Çocuk Haklarına dair Sözleşme(ÇHS), 18 yaşına kadar her bireyi çocuk olarak tanımlamaktadır. Bu anlamda Sözleşme, 10-19 yaş adolesan döneminin tamamını değil, büyük bir bölümünü içerdiğinden “adolesan dönem için haklar” terimi; ÇHS ile bu dönemin önemli bir hakkı olan üreme ve cinsel haklar ile diğer hakları da kapsayacak daha geniş anlamda ele alınmalıdır.  Bu nedenle, Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) adolesan hakları ile ilgili bir derleme yapmıştır.

Bu derlemenin amacı, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni temel alarak ÇHS’nin iki ek protokolü olan “Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi İle İlgili İhtiyari Protokol” ile “Çocukların Silahlı Çatışmalara Katılmaları İle İlgili İhtiyari Protokol”, ayrıca CEDAW, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ve Uluslararası Aile Planlaması Federasyonu (IPPF) Üreme Hakları ve Cinsel Haklar Bildirgesinin adolesana özgü ilgili bölümlerinin bir araya getirilerek, adolesan  haklarını  bir bütün olarak ele almak ve adolesan haklarının bu altı belgeye göre derlemesini yapmaktır. İleride gerekli görülen diğer uluslararası anlaşmalardaki ilgili maddeler de derlemeye ilave edilebilir. Bu çalışma bir ilk adım derlemesi olarak görülmektedir.