‘Sınav odaklı olmayan’ müfredat hazırlığı

1 Kasım 2012

 

Milliyet / 01.11.2012

Milli Eğitim Bakanlığı, okul türlerinin azaltıldığı ve sınav odaklı olmayan müfredat dönüşüm programını aralık ayının sonuna kadar tamamlayacak.

 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),  okul türlerinin azaltıldığı ve sınav odaklı olmayan müfredat dönüşüm programını  aralık ayının sonuna kadar tamamlayacak.

 

28445 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan 2013 Yılı Programı’nın  ”Eğitim Sistemi’nin Geliştirilmesi” bölümünde düşünme, algılama ve problem  çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık, özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, farklı kültürleri  yorumlayabilen, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü,  bilgi toplumu gereklerini haiz bireyler yetiştirmenin amaçlandığı belirtildi.

 

Eğitim sisteminde kaliteyi yükselten bir dönüşüm programı uygulanacağı  vurgulanan bölümde, eğitim yönetimi, öğretmen yetiştirme süreçleri, müfredat ve  eğitim ortam ve araçlarının bu dönüşüm sürecini destekleyecek şekilde  güçlendirileceğinin altı çizildi.

 

Buna göre, MEB, aralık ayı sonuna kadar müfredat dönüşüm programını  tamamlayacak. Maliye Bakanlığı ile harekete geçilecek çalışmada, orta öğretimde  okullar arasındaki başarı farklılığını asgari düzeye indirmek amacıyla okul  türleri azaltılacak.

 

Genel ortaöğretim ve mesleki ve teknik orta öğretim, okul türü yerine  program çeşitliliğine göre yeniden yapılandırılacak. Bu yapılandırmada  öğrencilerin sistemin dışına çıkmasını azaltacak şekilde farklı eğitim kademeleri  arasındaki geçişlerin kolaylaştırıldığı, başarısızlıkların telafi edilebildiği,  anlaşılır ve özendirici bir sistem yaklaşımı benimsenecek.

 

İlk ve orta öğretimdeki öğrenciler için yönlendirme faaliyetleri ve  sosyal aktiviteler artırılacak ve etkinleştirilecek. Çalışmayı MEB, İŞKUR, TOBB  ve İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonları birlikte yürütecek.

 

Öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimleri ile becerilerini artırmaya  yönelik sportif, sanatsal ve kültürel aktivitelere katılımı artırılacak. Ayrıca  mesleklerin tanıtımı amacıyla işyeri gezileri, kendi alanında uzman kişilerin  okullarda öğrencileri bilgilendirmesi ve kariyer günleri etkinlikleri  geliştirilecek. Okul binaları kolay erişilebilir, yeterli oyun, spor ve kültürel  alanlara sahip fonksiyonel mekanlar olarak inşa edilecek.

Farklı öğrenme yetisini merkeze alan rehberlik hizmeti

İçerik ve işlevselliğin ön plana alındığı, çağın şartlarıyla uyumlu  müfredatların hazırlanması ve güncellemelerin yapılması sağlanacak. MEB’in  sorumluluğunda yürütülecek çalışmalara TÜBİTAK, YÖK, üniversiteler ve sivil  toplum kuruluşları destek verecek.

 

Yenilikçiliği ve araştırmacılığı esas alan müfredat programları  geliştirilecek ve ülke geneline yaygınlaştırılacak. Mevcut öğretim ve rehberlik  programlarının içerikleri yenilenecek ve yeni derslerin öğretim programları  hazırlanacak. İlk ve orta öğretimdeki derslerin öğretim programlarını  değerlendirme çalışmaları yürütülecek.

 

Eğitim sistemi bireyin yeterliliklerini, farklı öğrenme yetisini merkeze  alan, ölçme ve değerlendirmeye dayalı etkin bir rehberlik ve yönlendirme hizmeti  sunan bir yapıya dönüştürülecek.

Yönetici ve öğretmenlere hizmet içi ”şiddet” eğitimi

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde eğitsel değerlendirme ve tanılama  hizmetlerinin niteliğini artırmak amacıyla ölçme ve değerlendirme araçları  güncellenecek.

 

Psikolojik ölçme araçlarını kullanacak uzmanların niteliğini artırmak  amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Engellilere yönelik  mesleki eğitim programları hazırlanacak. Üstün yetenekli bireylerin eğitimlerine  yönelik farklı eğitim modelleri geliştirilecek ve uygulamaya konulacak. Başta  şiddet olmak üzere eğitim kurumlarında disiplin sorunlarının giderilmesine  yönelik tedbirler artırılacak.

 

Okullarda öğrenciler kültür, sanat ve spor faaliyetlerine yönlendirilecek  ve seçtikleri sosyal etkinlikleri yürütmek üzere eğitim materyalleriyle  donatılmış çalışma alanları oluşturulacak. Eğitim kurumları yönetici ve  öğretmenleri şiddet ve şiddete kaynaklık eden hususlarda hizmet içi eğitimlerden  geçirilecek. Eğitim alanlarında güvenlik önlemleri artırılacak.