‘Çocuk gelinlerin’ yarısı çocuk sahibi

12 Şubat 2013

 

Sözcü / 12.02.2013

 

Türkiye’de 100 kızdan 32’si 18’inden önce evleniyor. G. Doğu’da yüzde 50’yi buluyor. Dünyada yılda 14 milyon çocuk gelin oluyor

Türkiye’de 100 kızdan 32’si 18’inden önce evleniyor. G. Doğu’da yüzde 50’yi buluyor. Dünyada yılda 14 milyon çocuk gelin oluyor

 

SA­BAN­CI Vak­fı Mü­te­vel­li He­ye­ti Baş­ka­nı Gü­ler Sa­ban­cı, ço­cuk ge­lin­ler so­ru­nun çö­zü­mü için ha­re­ke­te ge­çil­me­si ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çe­ke­rek, “Böl­ge­ler ara­sı fark­lı­lık­la­rı or­ta­dan kal­dı­ra­bi­lir­sek ço­cuk ge­lin­ler da­hil birçok top­lum­sal de­ği­şim ve ge­li­şim sü­re­cin­de ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ya­bi­li­ri­z” diye konuştu.

 

Er­ken yaş­ta ev­li­lik­le­rin sa­lt Tür­ki­ye­’nin de­ğil, dün­ya­nın da önem­li bir so­ru­nu ol­du­ğu­na dik­ka­ti çe­ken Sa­ban­cı, “Şu an­da 14 mil­yon kız ço­cu­ğu 18 ya­şın­dan kü­çük yaş­ta ev­le­ni­yor. Yani, her gün 38 bin kız ço­cu­ğunun ço­cuk­lu­ğu­ ellerinden alınıyor“ dedi.

 

Tür­ki­ye­’de oran yüz­de 32

 

‘Girls Not Bri­de­s’ plat­for­mu­nun or­ga­ni­ze et­ti­ği “Ço­cuk Ev­li­lik­le­ri­ne Be­ra­ber Son Ve­re­bi­li­riz; Ül­ke­ler­den Ör­nek­le­r” top­lan­tı­sı Sa­ban­cı Vak­fı­’nın ev sa­hip­li­ğin­de baş­la­dı. 3 gün sü­re­cek top­lan­tı­ya Ame­ri­ka­’dan Ni­jer­ya­’ya 24 ül­ke­den 49 si­vil top­lum ku­ru­lu­şu üye­le­ri ka­tıl­dı. Top­lan­tı­la­rın açı­lı­şın­da ko­nu­şan Sa­ban­cı, Tür­ki­ye­’de kal­kın­ma­da ol­du­ğu gi­bi ço­cuk ge­lin­ler ko­nu­sun­da da böl­ge­sel fark­lı­lık­lar ol­du­ğu­na dik­kat çek­ti.
Gü­ney­do­ğu­’da ço­cuk ge­lin ora­nı­nın Tür­ki­ye or­ta­la­ma­sı­nı aştı­ğı­nı kay­de­den Sa­ban­cı, “Tür­ki­ye­’de er­ken yaş­ta ev­li­lik ora­nı yüz­de 32. Gü­ney­do­ğu­’da ise bu oran yüz­de 50’le­re va­rı­yor. Bu bir in­san hak­la­rı, kal­kın­ma ve top­lum­sal de­ği­şim ko­nu­su­dur. Ba­rı­şı sağ­lar­sak kal­kın­ma­yı sağ­la­ya­ca­ğız” dedi.

 

Ya­sal ya­ş 18’e çı­ka­rıl­ma­lı

 

Ko­nuş­ma­sın­da, Tür­ki­ye­’de ev­li­lik ya­şı­nın ya­sal sı­nı­rı­nın 17 ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Sa­ban­cı, “Ev­li­lik ya­şı 18’e çık­ma­lı. 18 ya­şı­na ka­dar kız ço­cuk­la­rı okul­da ol­ma­lı. Bu en do­ğal in­san­lık hak­kı­dır. Tür­ki­ye­’de top­lam ça­lış­ma dü­ze­yi yüz­de 50’ler se­vi­ye­sin­de. 2023 he­def­le­ri­ni ya­ka­la­mak için bu ora­nın yu­ka­rı­ya çı­ka­rıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Er­kek­le­rin iş­gü­cü­ne ka­tı­lı­mı yüz­de 70 olur­ken, ka­dın­la­rın iş­gü­cü­ne ka­tı­lı­mı yüz­de 30 ora­nın­da. Tür­ki­ye­’nin da­ha hız­lı kal­kı­na­bil­me­si için da­ha çok iş­gü­cü ya­rat­ma­sı ve ar­tık ka­dın­la­rın iş­gü­cü­ne ka­tıl­ma­sı ge­re­ki­yo­r” diye konuştu.

 

‘Çocuk gelinlerin’ yarısı çocuk sahibi

 

TOP­LAN­TI­YA ka­tı­lan Pa­kis­tan Blu­e Ve­ins isim­li si­vil top­lum ku­ru­lu­şu­nun Prog­ram Ko­or­di­na­tö­rü Qa­mar Na­se­em ise, “Tür­ki­ye çö­zü­me ön­cü­lük eder­se ken­di sı­nır­la­rı­nın dı­şın­da mil­yon­lar­ca kız ço­cu­ğu­nun ha­ya­tı de­ği­şe­bi­li­r” de­di. Na­se­em, Pa­kis­ta­n’­da 15-18 yaş ara­sın­da ço­cuk yaş­ta­ki kız­la­rın yüz­de 50’si­nin ço­cuk sa­hi­bi ve­ya ha­mi­le ol­du­ğu­nu, hat­ta 5 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­rın bi­le ev­len­di­ği­ni gör­dük­le­ri­ni, kız­lar için ev­li­lik ya­şı­nı 18’e çı­kar­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı açık­la­dı. Meh­tap ÖZ­CAN ER­TÜRK